Apostolat Maryjny

Wyłączone

Apo­sto­lat przy para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powstał w dniu 12 stycz­nia 1997 roku. Gru­pa liczy 25 człon­ków. Pra­ca for­ma­cyj­na odby­wa się w opar­ciu o plan nakre­ślo­ny przez Kra­jo­we­go Dyrek­to­ra Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Do zadań grup nale­ży pogłę­bie­nie kul­tu Nie­po­ka­la­nej i peł­nie­nie zadań apo­stol­skich.  Opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Apo­sto­la­tem spra­wu­je ks. Proboszcz.