Marsz Świętości Życia – Msza w katedrze

XI Marsz Świę­to­ści Życia przej­dzie uli­ca­mi War­sza­wy w nie­dzie­lę, 24 kwiet­nia pod hasłem „Czło­wiek miło­sier­ny życiu zawsze wier­ny”. Poprze­dzi go Msza świę­ta w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o godz. 11.00, a potem uczest­ni­cy mar­szu przej­dą Kra­kow­skim Przed­mie­ściem do Bazy­li­ki Świę­te­go Krzyża.

Na Pla­cu Zam­ko­wym, o godz. 12.00 roz­pocz­nie się hap­pe­ning pro-life oraz akcja „Pie­lu­cha dla Malu­cha”, pod­czas któ­rej zbie­ra­ne będą pie­lu­chy, mle­ko i środ­ki higie­ny dla nie­mow­ląt z Domu Samot­nej Mat­ki w Chyliczkach.

msz-4-1500x375