Ministranci, Lektorzy

Wyłączone

Gru­pa liczy 20 uczniów szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Mini­stran­ci podej­mu­ją posłu­gę przy ołta­rzu w nie­dzie­le i świę­ta. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się regu­lar­nie raz w tygo­dniu, w piąt­ki. Opie­ku­nem mini­stran­tów jest ks. Mar­cin Sza­ta­nek. Jeste­śmy na fb: www.facebook.com/ministranciokecie