VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2017

 1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych, zapra­sza­my na Mszę w inten­cji cho­rych o g. 11:30, po mszy chęt­nym udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych.

 2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy, a szcze­gól­nie na pokry­cie kosz­tów usu­nię­cia awa­rii sie­ci kana­li­za­cyj­nej, za któ­re musi­my zapła­cić ponad 16 tys. zł. Bóg zapłać za Waszą hoj­ność, dzię­ki któ­rej krok po kro­ku może­my moder­ni­zo­wać zaple­cze tech­nicz­ne naszej para­fii i likwi­do­wać uster­ki. Trwa­ją pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym budyn­ku ple­ba­nii oraz przy kon­ser­wa­cji ogro­dze­nia kościoła.

 3. Po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.

 4. W śro­dę 7 lute­go zakoń­czy­li­śmy wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas gości­li w swo­ich domach. Była to oka­zja do zapo­zna­nia się, wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry mate­rial­ne zło­żo­ne przy tej oka­zji na potrze­by Parafii.

 5. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te w tym dniu o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych - doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obowiązków.

 6. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

 7. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

 8. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 11 – 14 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. Dariusz Szysz­ka, ojciec duchow­ny Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Kolo­nii (w Niem­czech). W ostat­nim dniu reko­lek­cji – 14 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w pro­gram modli­twy w Wiel­ko­post­nych Kościo­łach Sta­cyj­nych War­sza­wy. Pro­gram ten znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogłoszeń.

 9. Od 11 do 17 lute­go obcho­dzi­my 51. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

 10. Legion Maryi orga­ni­zu­je 3 mar­ca wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Czer­wiń­ska. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym

 11. Wspól­no­ta Mło­dzie­żo­wa „10 słów abyś żył” spo­ty­ka się w naj­bliż­szy wto­rek o 19:30 w bocz­nej kapli­cy. Tema­tem będzie: Wie­rzę w życie wieczne.

 12. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Strze­lec l. 65, Ste­fan Stę­pień l. 79