Grupa modlitewna św. Ojca Pio

Wyłączone

Powsta­ła w 2002 roku, liczy 25 osób. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się 23 dnia mie­sią­ca po mszy o godz. 17.30 w budyn­ku ple­ba­nii.  Spra­wu­je pie­czę nad spro­wa­dzo­ny­mi do para­fii reli­kwia­mi św. o. Pio i zaj­mu­je się pro­pa­ga­cją kul­tu Świę­te­go. Opie­kę dusz­pa­ster­ską nad gru­pą peł­ni ks. Rober­to Rinaldo.