Legion Maryi – Prezydium Matki Bożej Loretańskiej

Wyłączone

Pre­zy­dium Legio­nu Maryi pw. Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej przy para­fii  św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powsta­ło 28 paź­dzier­ni­ka 1992 roku i liczy obec­nie 11 człon­ków aktyw­nych i 30 człon­ków pomoc­ni­czych. Legion Maryi jest ruchem apo­stol­stwa świec­kich, któ­rzy mają wspo­ma­gać pra­cę dusz­pa­ster­ską kapła­nów i słu­żyć bliź­nim w para­fii. Ducho­wość Legio­nu opie­ra się na modli­twie i zawie­rze­niu Bogu a tak­że kon­tem­plo­wa­niu cnót Maryi i naśla­do­wa­niu Jej.  W ramach dzia­łal­no­ści apo­stol­skiej człon­ko­wie Legio­nu Maryi wyko­nu­ją sys­te­ma­tycz­nie nastę­pu­ją­ce pra­ce: odwie­dza­nie osób cho­rych i w pode­szłym wie­ku, kate­chi­za­cja mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do bierz­mo­wa­nia, orga­ni­zo­wa­nie akcji Ducho­wej Adop­cji, pra­ca w deka­nal­nej sto­łów­ce dla bied­nych i bez­dom­nych, pra­ca w kio­sku para­fial­nym, orga­ni­za­cja piel­grzy­mek, odwie­dzi­ny w Domu Dziec­ka, pomoc w orga­ni­za­cji uro­czy­sto­ści reli­gij­nych w para­fii.  Ponad­to człon­ko­wie pre­zy­dium z naszej para­fii współ­pra­cu­ją z radą wyż­szą Legio­nu Maryi (Komi­cjum Mater Mise­ri­cor­diae) w zakre­sie dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej Legio­nu, orga­ni­za­cji piel­grzy­mek, reko­lek­cji i uro­czy­sto­ści legio­no­wych, roz­wo­ju Legio­nu w War­sza­wie i archi­die­ce­zji oraz współ­pra­cy z Ogól­no­pol­ską Radą Ruchów Kato­lic­kich. Pra­ca for­ma­cyj­na prze­bie­ga zgod­nie z pro­gra­mem grup Legio­nu Maryi. Opie­kę dusz­pa­ster­ską nad pre­zy­dium Legio­nu Maryi w para­fii spra­wu­je ks. Proboszcz.
Pre­zy­dium zapra­sza oso­by pra­gną­ce pod­jąć służ­bę dla Maryi do wstę­po­wa­nia w sze­re­gi wspól­no­ty. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w każ­dą śro­dę o godz. 16 w sali na plebanii.Kontakt: Elż­bie­ta Kowal­czyk kom. 694236320.