Grupy modlitewne

Grupa Świąteczna “Gaudete”

W naszej para­fii dzia­ła gru­pa świą­tecz­na “Gau­de­te”. Jej dziel­ni uczest­ni­cy dba­ją o wystrój kościo­ła, szcze­gól­nie w naj­waż­niej­szych momen­tach litur­gicz­nych: na…

Schola młodzieżowa Laudato si’

Scho­la mło­dzie­żo­wa powsta­ła we wrze­śniu 2016 roku z ini­cja­ty­wy księ­dza wika­riu­sza Rober­to Rinal­do. Śpie­wa pod­czas Mszy Św. aka­de­mic­kiej w nie­dzie­lę…

Schola dziecięca

Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka” pro­wa­dzo­na przez p. Jaku­ba Pał­ko oraz p. Toma­sza Pisar­ka, spo­ty­ka się w piąt­ki o godz. 18.30 w Cen­trum…

Droga Neokatechumenalna

Cha­ry­zmat i zada­nia Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w Koście­le zosta­ły roz­po­zna­ne przez Sto­li­cę Apo­stol­ską jako jed­na z form reali­za­cji pro­gra­mu wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skie­go w die­ce­zjach…

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Gru­pa para­fial­na Ruchu Rodzin Naza­re­tań­skich w para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powsta­ła w 1991 roku, zało­żo­na przez śp. ks. dr Andrze­ja…

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nad­zwy­czaj­ni Sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej na proś­bę księ­dza pro­bosz­cza powo­ły­wa­ni są przez ordy­na­riu­sza die­ce­zji do pomo­cy kapła­nom w roz­dzie­la­niu Cia­ła…

Ministranci, Lektorzy

Gru­pa liczy 20 uczniów szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Mini­stran­ci podej­mu­ją posłu­gę przy ołta­rzu w nie­dzie­le i świę­ta. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się…

Legion Maryi – Prezydium Matki Bożej Loretańskiej

Pre­zy­dium Legio­nu Maryi pw. Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej przy para­fii  św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powsta­ło 28 paź­dzier­ni­ka 1992 roku i liczy…

Grupa modlitewna św. Ojca Pio

Powsta­ła w 2002 roku, liczy 25 osób. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się 23 dnia mie­sią­ca po mszy o godz. 17.30 w budyn­ku…

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Fran­cisz­kań­ski Zakon Świec­kich {FZŚ} został reak­ty­wo­wa­ny w naszej para­fii w 2004 roku. Wspól­no­ta spo­ty­ka się na zebra­niach bra­ter­skich 2 razy w mie­sią­cu.…

Bractwo Różańcowe

Ist­nie­je od począt­ku para­fii [ 1938 r.]. Liczy obec­nie 300 osób zor­ga­ni­zo­wa­nych w 15 „Różach” na cze­le, któ­rych sto­ją…

Apostolat Maryjny

Apo­sto­lat przy para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powstał w dniu 12 stycz­nia 1997 roku. Gru­pa liczy 25 człon­ków. Pra­ca for­ma­cyj­na…