Wpisy odAdmin

27.09.2015 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Radio Józef – Plus”. O g. 17:30 zapra­sza­my do Kapli­cy Patro­nów na Nieszpory. W następ­ną nie­dzie­lę...

20.09.2015 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu. Z tej oka­zji Ojciec Św. Fran­ci­szek napi­sał orę­dzie, któ­re poświę­cił spo­so­bom komu­ni­ko­wa­nia się w rodzi­nie....

13.09.2015 — XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na Semi­na­rium Duchowne. O g. 17:30 zapra­sza­my na Nie­szpo­ry w Kapli­cy Patronów. We wto­rek 15.09. o g. 6:30...

Konkurs dla dzieci

Para­fia Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu, z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, orga­ni­zu­je kon­kurs pla­stycz­ny, któ­re­go celem jest zain­te­re­so­wa­nie uczniów oso­bą i życiem jej patrona.  ...

Schola dziecięca

Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka” pro­wa­dzo­na przez p. Jaku­ba Pał­ko oraz p. Toma­sza Pisar­ka, spo­ty­ka się w piąt­ki o godz. 18.30 w Cen­trum Dusz­pa­ster­stwa im....

Droga Neokatechumenalna

Cha­ry­zmat i zada­nia Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w Koście­le zosta­ły roz­po­zna­ne przez Sto­li­cę Apo­stol­ską jako jed­na z form reali­za­cji pro­gra­mu wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skie­go w die­ce­zjach i para­fiach. Wta­jem­ni­cze­nie...

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

27.12.2022 zosta­ła powo­ła­na nowa Rada Para­fial­na, w któ­rej skład weszły nastę­pu­ją­ce osoby: Prze­wod­ni­czą­cy Rady: ks. Marek Makow­ski – proboszcz ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski...

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Nad­zwy­czaj­ni Sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej na proś­bę księ­dza pro­bosz­cza powo­ły­wa­ni są przez ordy­na­riu­sza die­ce­zji do pomo­cy kapła­nom w roz­dzie­la­niu Cia­ła Pań­skie­go. Kapła­ni...

Ministranci, Lektorzy

Gru­pa liczy 20 uczniów szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich. Mini­stran­ci podej­mu­ją posłu­gę przy ołta­rzu w nie­dzie­le i świę­ta. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne odby­wa­ją się regu­lar­nie raz...

Legion Maryi – Prezydium Matki Bożej Loretańskiej

Legion Maryi – Prezydium Matki Bożej Loretańskiej

Pre­zy­dium Legio­nu Maryi pw. Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej przy para­fii  św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powsta­ło 28 paź­dzier­ni­ka 1992 roku i liczy obec­nie 11...

1 50 51 52 53